Algemene voorwaarden Woodteq Houtconstructies B.V. 2023

Artikel 1 – Definities

• Aanbod: elk aanbod door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever;
• Aanneemsom: de prijs voor de Prestatie die Partijen zijn overeengekomen
• Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht in geval van Consumentenkoop;
• Dag: kalenderdag;
• (Op)Levertermijn: de termijn waarbinnen de Prestatie zal worden (op)geleverd;
• Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Opdrachtnemer of van één van de aan Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen alsmede de door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen;
• Minderwerk: niet uitgevoerde verrichting door Opdrachtnemer die wel tussen partijen overeen is gekomen in de Overeenkomst en bij de aanneemsom is inbegrepen;
• Opdrachtgever: de partij met wie Woodteq onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Opdrachtnemer de Overeenkomst sluit;
• Opdrachtnemer: Woodteq Houtconstructies B.V., gevestigd te Holten aan het adres (7451 PJ) Handelsweg 22, ingeschreven bij het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 51090589,;
• Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Woodteq tot stand gekomen overeenkomst (van aanneming van werk).
• Prestatie: alle door Woodteq aangeboden uit te voeren werkzaamheden en/of de te leveren diensten en/of zaken aan Opdrachtgever die het onderwerp zijn van een aanbod, Overeenkomst of andere rechtshandeling. Hieronder wordt onder meer verstaan de levering van zaken en/of de uitvoering van werken en/of het verrichten van werkzaamheden zoals het monteren en/of advies / consultancy diensten en/of andere werkzaamheden en daarmee verband houdende activiteiten;
• Partijen: Opdrachtgever en Woodteq.
• Regieprijs: de Opdrachtgever ontvangt een vergoeding voor de werkelijk gemaakte uitvoeringskosten (waaronder arbeidskosten en materiaal), verhoogd met opslag voor winst en algemene kosten.
• Stelpost: een in de offerte en/of de Overeenkomst genoemd geschat geldbedrag voor de aanschaf van bepaalde zaken en/of de verwerking daarvan, en/of het (doen) uitvoeren van werkzaamheden waarvan de precieze omvang niet reeds is vast te stellen. Bij Stelposten wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede kosten, vermeerderd met een opslag van 10% voor de Opdrachtnemer;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en/of Prestaties van Woodteq daaronder mede begrepen advies- en informatieverstrekking, en/of alle met Woodteq gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Woodteq. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Woodteq zijn overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van Woodteq nadrukkelijk overeen dat Woodteq niet gebonden is aan die voorwaarden van Opdrachtgever.
2.3 Woodteq is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn. De wijziging wordt gecommuniceerd middels e-mail aan Opdrachtgever.
2.4 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door Woodteq wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Woodteq aansprakelijk is of kan zijn.
2.5 Indien de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met of afwijken van één of meer bepalingen uit de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

Artikel 3 – Het Aanbod

3.1 Een Aanbod door Woodteq geschiedt geheel vrijblijvend.
3.2 Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Prestatie.,. Alle werkzaamheden, diensten, zaken, etc. die niet worden vermeld in de Aanbieding zijn niet in de prijs

inbegrepen. Alleen de met name genoemde onderdelen maken deel
uit van de Aanbieding of de Overeenkomst. Het Aanbod en de daarbij behorende tekeningen, (technische) specificaties c.q. kenmerken,
berekeningen, ontwerpen etc. blijven te allen tijde eigendom van Woodteq. Opdrachtgever is niet bevoegd om deze zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Woodteq aan derden ter hand te stellen, te kopiëren, en/of te verveelvoudigen etc.

3.3 Indien een Aanbod van Woodteq (mede) gebaseerd is op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, mag Woodteq bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. Opdrachtgever vrijwaart Woodteq voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en dergelijke.
3.4 Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever, behoudt Woodteq zich het recht voor het Aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
3.5 Mondelinge toezeggingen verbinden Woodteq slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Woodteq zijn bevestigd.
3.6 Indien een Aanbieding op basis van Regieprijs wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijke door Woodteq gewerkte uren en kosten zullen tegen de dan geldende tarieven aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Dit geldt eveneens voor Stelposten opgenomen in het Aanbod.
3.7 Een samengesteld Aanbod verplicht Woodteq niet tot het verrichten van een gedeelte van het Aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het Aanbod opgegeven prijs.
3.8 Indien Opdrachtgever het Aanbod van Woodteq niet aanvaard, is Opdrachtgever verplicht om de bescheiden binnen 14 Dagen franco terug te sturen aan Woodteq nadat Woodteq Opdrachtgever hiertoe heeft verzocht. Onder bescheiden worden verstaan de bij het aanbod behorende tekeningen, ontwerpen, berekeningen, technische specificaties en omschrijvingen etc. Als een aanbod wordt gedaan op verzoek van Opdrachtgever en dit aanbod niet wordt aanvaard, heeft Woodteq het recht de kosten die zij heeft moeten maken om haar Aanbod te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.9 De Opdrachtgever dient zelf te controleren of de Aanbieding en/of de Overeenkomst conform wet- en regelgeving en bestek en tekeningen is. Indien de Aanbieding en/of de Overeenkomst afwijkt van bestek en tekeningen is de Aanbieding van Woodteq of de gesloten Overeenkomst leidend.

Artikel 4 – De Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst tussen Woodteq en Opdrachtgever komt tot stand nadat Woodteq schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt. Indien een Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever het Aanbod aanvaard.
4.2 Indien de Opdrachtgever het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Woodteq onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1,3 en 4
4.3 Woodteq behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder aanvullende en/of gewijzigde voorwaarde(n).
4.4 Woodteq is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en om de kosten hiervan conform de Overeenkomst aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.5 De Prestatie zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Woodteq aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de Prestatie zijn toegestaan.
4.6 Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst, als gevolg van door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wijzigingen in bouwplannen, tekeningen e.d. door Woodteq nieuwe of aangepaste werktekeningen, berekeningen etc. dienen te worden vervaardigd, worden de hieruit voortvloeiende kosten integraal aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5 – De prijs

5.1 De door Woodteq opgegeven prijzen en tarieven zijn, indien Opdrachtgever een Consument is, inclusief omzetbelasting (apart vermeld op de offerte) en van overheidswege opgelegde heffingen en inclusief verzendkosten c.q. transportkosten, laad-en loskosten en emballagekosten. In alle andere gevallen zijn de opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Kosten die aan Woodteq in rekening worden gebracht c.q. maakt en die verband houden met de (op)levering van de Prestatie aan Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld transportkosten, verzekeringen, emballagekosten, laad-en los kosten, en alle (overige) aan de levering van de Prestatie verwante kosten, worden door Woodteq bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is verplicht deze kosten aan Woodteq te vergoeden.
5.2 Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen, besluiten, beschikkingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Woodteq mogen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.
5.3 Alle aanbiedingen en gesloten Overeenkomsten zijn overeenkomstig het kostenniveau voor lonen, sociale lasten, en materiaalprijzen ten tijde van de aanbieding of Overeenkomst. Indien na het sluiten van de Overeenkomst zich kostenverhogende omstandigheden voordoen, is Woodteq gerechtigd de kostenverhoging door te berekenen aan Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden de kostenverhoging aan Woodteq te voldoen.

Artikel 6 – Verplichtingen en aansprakelijkheid Opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig en naar waarheid verstrekken aan Woodteq die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Woodteq verstrekte informatie, waaronder mede wordt verstaand de door of namens Opdrachtgever voorgeschreven constructies, werkwijzen, bodemgesteldheid, orders en aanwijzingen, ook indien deze van derden afkomstig is.
6.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Woodteq bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
6.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Woodteq tijdig beschikt over:
a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en gegevens over de ligging van kabels, buizen en leidingen);
b. de werkplek waar de Prestatie dient te worden uitgevoerd alsook over een opslagterrein vanuit waar het bouwterrein c.q. werkplek direct toe toegankelijk is met de benodigde machines, kranen etc. Tevens dient zowel het bouwterrein c.q. werkplek alsook het opslagterrein voor Woodteq en/of haar Medewerkers minimaal 5 werkdagen per werkweek beschikbaar te zijn van 07:00 tot 19:00;
c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen c.q. gereedschappen waaronder mede wordt verstaan de benodigde kranen;
d. voldoende aansluitingsmogelijkheden en voldoende capaciteit voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
e. toiletten, bouwketen en vuilcontainers;
f. voldoende stapel-, stel- of schoorhout en steigerwerk.
6.4 De Opdrachtgever verplicht zich om alle zaken die op grond van de Overeenkomst moeten worden geleverd in ontvangst te nemen zodra deze aan hem ter beschikking worden gesteld en te zorgen voor adequate en veilige opslag van de zaken.
6.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan zaken die zich bevinden daar waar de zaken worden opgeslagen op aanwijzing van Opdrachtgever en/of waar de Prestatie door Woodteq wordt verricht. Onder schade wordt onder andere verstaan diefstal, beschadiging en verlies.
6.6 De benodigde CAR verzekerings-, opslag-, elektriciteit-, gas- en waterkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij in de Overeenkomst anderszins is bepaald. De verzekering dient te worden afgesloten op het gehele project, waaronder tevens de verzekering van alle materialen en werkzaamheden behoren, tot en met de oplevering met een maximaal eigen risico van € 2.500,– per gebeurtenis. Ook vandalisme en/of diefstal dient verzekerd te zijn. Opdrachtgever verstrekt aan Woodteq een kopie van de verzekeringspolis.
6.7 Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken, materialen en gegevens en/of uitvoering van werkzaamheden (grondwerkzaamheden, aansluitingspunten, toe- en afvoerleidingen etc.), is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertragingskosten indien dit niet tijdig of niet norm conform geschiedt. Deze extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven van Woodteq bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
6.8 Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken, materialen en gegevens en/of uitvoering van werkzaamheden (aansluitingspunten, toe- en afvoerleidingen etc.), is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
6.9 Indien Opdrachtgever bepaalde werkwijzen, tekeningen, orders, aanwijzingen, constructies, materialen en/of zaken voorschrijft en/of zelf aandraagt, draagt Opdrachtgever hiervoor de volledige verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid.
6.10 Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen en daartoe kosteloos alle medewerking te verlenen om Woodteq tot aflevering in staat te stellen.
6.11 Niet afgenomen zaken worden, afhankelijk van de daartoe beschikbare capaciteit, voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen.

Artikel 7 – Verplichtingen Woodteq – Uitvoering van Overeenkomst – Termijnen

7.1 Woodteq neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht en zal de Overeenkomst naar beste wetenschap en kunde uitvoeren.
7.2 Woodteq verplicht zich om de Opdrachtgever schriftelijk te informeren en te waarschuwen, voor zover Woodteq deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen, indien de vraagspecificatie, de informatie, gegevens of zaken die de Opdrachtgever ter beschikking stelt of de aanwijzingen dan wel wijzigingen die de Opdrachtgever aan Woodteq opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten, onvolkomen zijn of gebreken vertonen alvorens de Prestatie (verder) te leveren.
7.3 Alle zaken die door Woodteq worden gebruikt, moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
7.4 Woodteq stelt de opdrachtgever in de gelegenheid overeengekomen monsters voor aanvang productie te keuren. Goedkeuring door opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Woodteq is bij de keuring aanwezig. Opdrachtgever verplicht zich om monsters binnen 48 uur, nadat Woodteq schriftelijke aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het monster ter keuring gereed staat, te keuren. Laat de opdrachtgever dit na, dan wordt het monster door opdrachtgever verondersteld te zijn goedgekeurd.
7.5 De overeengekomen of opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief..
7.6 De levertijd of uitvoeringsperiode gaat in op de Werkdag volgend op die waarop alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Woodteq noodzakelijke informatie, zaken en gegevens in het juiste formaat door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke formaliteiten is voldaan waaronder mede wordt verstaan een overeengekomen vooruitbetaling, en voor zover in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst op een door Opdrachtgever aan te wijzen werkplek dient te worden gewerkt, dit/deze daartoe naar het oordeel van Woodteq in gereedheid is/zijn gebracht en Woodteq daar onbelemmerd toegang toe heeft of aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
7.7 Wijziging(en) van de Overeenkomst en/of van de omstandigheden, meer- dan wel minder werk, overmacht, uitbreiding of inperking, opschorting, verzuim, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd of uitvoeringsperiode door Woodteq wordt overschreden. Woodteq heeft in al deze gevallen het recht om de levertijd of uitvoeringsperiode te verlengen naar redelijkheid en billijkheid.
7.8 Overschrijding van de de levertijd of uitvoeringsperiode door welke oorzaak ook ontstaan, geeft aan Opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of (gedeeltelijke) ontbinding.

Artikel 8 – Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst

8.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.
8.2 Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Woodteq ter kennis zijn gebracht.
8.3 Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging zal Woodteq de wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen.
8.4 Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk binnen 14 dagen na factuurdatum aan Woodteq te voldoen
8.5 Indien Woodteq voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, al dan niet door onvoorziene omstandigheden, zal Woodteq daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de Opdrachtgever. Woodteq zal de Opdrachtgever een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.
8.6 Indien de Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de ontvangst van de in lid 5 bedoelde mededeling van Woodteq schriftelijk heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt Opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is Opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Woodteq te vergoeden.
8.7 Indien een wijziging van de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen is de Opdrachtgever tevens verplicht aan Woodteq de overeengekomen prijs voor het tot het moment van wijzigen reeds door Woodteq gepresteerde of geleverde, te vergoeden.
8.8 Indien de uitvoering van de Prestatie niet meer mogelijk is omdat de zaak waarop of waaraan de Prestatie dient te worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Woodteq kan worden toegerekend, is Opdrachtgever verplicht om aan Woodteq de overeengekomen prijs voor het tot het moment van tenietgaan c.q. verloren gaan reeds door Woodteq geleverde, te vergoeden alsmede de overige kosten die Woodteq met het oog op de uitvoering van die Prestatie reeds heeft gemaakt.

Artikel 9 – Beëindiging van de Overeenkomst

9.1 De Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen die Woodteq ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die de aannemer ten gevolge van de schorsing lijdt, worden aan Woodteq vergoed.
9.2 Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van Woodteq, Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, is Opdrachtgever een evenredige betaling verschuldigd voor het uitgevoerde gedeelte van het werk inclusief de nog niet verwerkte maar wel reeds door Woodteq betaalde bouwstoffen.
9.3 Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is Woodteq bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval heeft Woodteq recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde kosten. Woodteq is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. Woodteq zendt de Opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de Opdrachtgever ingevolge de beëindiging verschuldigd is.
9.4 Het bepaalde in artikel 7:764 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10 – Betaling

10.1 Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
10.2 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Woodteq te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van Woodteq.
10.3 Ongeacht of Woodteq de overeengekomen Prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan haar verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt;
c. het faillissement of de surseance van betaling van Opdrachtgever is
aangevraagd;
d. beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd;
10.4 Een klacht met betrekking tot een factuur dient, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn van de factuur, doch uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum, schriftelijk aan Woodteq te worden gemeld door het versturen van een email aan administratie@woodteq.nl. De betalingstermijn wordt door een klacht niet opgeschort.
10.5 Iedere betaling van Opdrachtgever strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde (buitengerechtelijke) kosten, rente, , en vervolgens ter voldoening van de openstaande hoofdsom in volgorde van ouderdom.
10.6 Woodteq is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
10.7 Woodteq heeft het recht de uitvoering van de Prestatie ter zake de volgende fase op te schorten totdat Opdrachtgever haar (betalings)verplichtingen conform voorgaande fase volledig heeft voldaan, dan wel daarvoor voldoende zekerheid heeft verstrekt.
10.8 Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 11 – (Op)levering van de Prestatie zijnde plaatsing, constructies en/of montage en aanverwante c.q. gerelateerde werkzaamheden

11.1 De Prestatie wordt als opgeleverd beschouwd indien:
a. Opdrachtgever de Prestatie heeft goedgekeurd;
b. Woodteq aan Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld dat de Prestatie klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever de Prestatie niet binnen een termijn van 8 dagen heeft gekeurd;
c. Opdrachtgever (vroegtijdig) de Prestatie al dan niet na oplevering in gebruik heeft genomen of door derden in gebruik is genomen. Neemt Opdrachtgever of een derde een deel van de Prestatie in gebruik, dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.
d. Als Opdrachtgever de Prestatie niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van de Prestatie niet in de weg staan.
Na (op)levering is het (op)geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Woodteq niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van (Op)Levering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
11.2 Indien de Prestatie door Opdrachtgever niet wordt goedgekeurd, dient Opdrachtgever Woodteq de gelegenheid te geven om eventuele geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen en de Prestatie alsnog op te leveren. De Prestatie wordt alleen dan als niet (op)geleverd beschouwd indien de geconstateerde gebreken aan ingebruikname in de weg staan.
11.3 Indien de Prestatie in fasen en/of onderdelen worden geleverd, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.
11.4 Opdrachtgever vrijwaart Woodteq voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van de Prestatie veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van de Prestatie.

Artikel 12 – Levering van zaken

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders tussen Partijen is overeengekomen geschiedt de levering van zaken “Ex Works” (EXW). Woodteq heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Opdrachtgever schriftelijk mede te delen dat de zaken aan Opdrachtgever ter beschikking staan. Opdrachtgever draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.
12.2 Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen en daartoe kosteloos alle medewerking te verlenen om Woodteq tot aflevering in staat te stellen.
12.3 Indien Opdrachtgever nalatig is om de geleverde zaken op te halen, is Woodteq gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
12.4 Indien Partijen overeenkomen dat Woodteq voor het transport zorgt, rust ook in dat geval het risico van opslag, laden, transport en lossen op Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

Artikel 13 – Klachten en gebreken

13.1 Na (op)levering is het (op)geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Woodteq niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van (Op)Levering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
13.2 Opdrachtgever kan op een tekortkoming in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Woodteq heeft geklaagd.
13.3 Na ontvangst van een klacht stelt Woodteq zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De Opdrachtgever dient Woodteq bij dit onderzoek behulpzaam te zijn op straffe van verval van alle rechten.
13.4 Als de overeengekomen Prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Woodteq na overleg met Opdrachtgever binnen redelijke termijn de keuze maken of zij deze alsnog deugdelijk uitvoert of Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.
13.5 Kiest Woodteq voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de Prestatie, dan bepaalt zij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet Woodteq in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de Prestatie (mede) uit het bewerken van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient Opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
13.6 Tenzij anders afgesproken, komen voor rekening van Opdrachtgever:
– alle transport- of verzendkosten;
– kosten voor demontage en montage;
– Reis- en verblijfkosten en reisuren.
Opdrachtgever zal geen aanspraken jegens Woodteq kunnen doen gelden indien zij ter zake van de betreffende gebreken tevens rechtstreeks jegens de producent aanspraken kan doen gelden, tenzij Opdrachtgever een Consument is.

Artikel 14 – Zekerheden

14.1 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Woodteq, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever hier niet binnen een redelijke gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Woodteq heeft in dat geval het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en haar schade op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming is Woodteq gehouden haar contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 16, alsnog na te komen.
15.2 De verplichting van Woodteq tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Woodteq uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
15.3 Als onderaannemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade alsmede de aansprakelijkheid op welke grondslag dan ook beperkt tot een bedrag overeenkomend met 50% van de Opdrachtsom (exclusief BTW) van dat onderdeel. of die deellevering.
15.4 Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.
15.5 Opdrachtgever vrijwaart en stelt Woodteq en/of haar medewerkers schadeloos betreffende alle aanspraken van Opdrachtgever en/of derden ter vergoeding van door deze derden geleden schade als gevolg van een door Opdrachtgever aan deze derden geleverde zaak en/of dienst dat mede bestond uit door Woodteq geleverde Prestatie. De schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten.
15.6 Een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden, op grond waarvan Woodteq aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, waaronder eveneens een eventuele productaansprakelijkheid van Woodteq valt, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van 24 maanden na de (op)levering van de Prestatie door Woodteq, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.
15.7 Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van medewerkers in dienst van Woodteq en van alle (rechts)personen waarvan Woodteq zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Artikel 16 – Overmacht

16.1 Woodteq is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
16.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van Woodteq, en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
16.3 In geval van blijvende overmacht is Woodteq gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Woodteq is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
16.4 In geval van tijdelijke overmacht is Woodteq gerechtigd de termijnen waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 4 maanden duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van het reeds door Woodteq uitgevoerde deel van de Overeenkomst.
16.5 Indien Woodteq ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is Woodteq gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.
16.6 Indien Woodteq bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

17.1 Woodteq blijft eigenaar van geleverde zaken zolang Opdrachtgever:
a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met Woodteq;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
17.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 18 – Geheimhouding & intellectuele eigendomsrechten

18.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van of over de andere Partij ontvangen en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun Medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen.
18.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid alsook waarvan men het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet begrijpen.
18.3 Woodteq behoudt zich het eigendom voor van alle intellectuele eigendomsrechten op werken die zij of haar Medewerkers creëert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het tot stand brengen van de Aanbieding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Onder werken moet onder meer, maar niet uitsluitend, worden verstaan: ontwerpen, adviezen, contracten, of andere schriftelijke stukken, (technische) werkwijzen, kostenramingen, illustraties, methoden, tekeningen, ideeën, schetsen, logo´s, en brochures.
18.4 Het is Opdrachtgever verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Woodteq voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren, te gebruiken in eigen productieprocessen van de klant of derden of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste zin van het woord al dan niet met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen.
18.5 Het is Woodteq toegestaan foto’s te maken van de door haar uitgevoerde c.q. geleverde Prestatie en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder hiervoor enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn en zonder hiervoor aan Opdrachtgever (vooraf) toestemming benodigd te hebben. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

Artikel 19 – Overige bepalingen

19.1 Woodteq is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
19.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
19.3 Het Nederlands recht is van toepassing. Het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
19.4 Uitsluitend de Nederlandse burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van Woodteq is bevoegd kennis te nemen van geschillen.