Algemene voorwaarden Woodteq Houtconstructies B.V. 

 

Artikel 1 – Definities

·   Aanbod: elk aanbod door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever;

·   Aanneemsom: een vast bedrag waarvoor de Prestatie zal worden verricht door Opdrachtgever;

·   Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;

·   Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht in geval van Consumentenkoop;

·   Bijlage: de bijlage die aan de Overeenkomst en/of Aanbieding is aangehecht en daarmee onlosmakelijk is verbonden;

·   Consumentenkoop: de Overeenkomst gesloten tussen Opdrachtnemer en de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

·   Dag: kalenderdag;

·   Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst in geval van Consumentenkoop;

·   ISI: industrie-zichtkwaliteit;

·   (Op)Levertermijn: de termijn waarbinnen de Prestatie zal worden (op)geleverd;

·   Meerwerk: verrichtingen van de Opdrachtnemer die boven zijn verplichting komen om het overeengekomen zoals omschreven in de Overeenkomst tot stand te brengen en op te leveren zodat de Opdrachtnemer voor het doen van deze (extra) verrichtingen recht heeft op bijbetaling ten opzichte van de overeengekomen aanneemsom;

·   Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Opdrachtnemer of van één van de aan Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen alsmede de door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen;

·   Minderwerk: niet uitgevoerde verrichting door Opdrachtnemer die wel tussen partijen overeen is gekomen in de Overeenkomst en bij de aanneemsom is inbegrepen;

·   Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze Algemene Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

·   NSI: niet-zichtkwaliteit;

·   Onwerkbaar weer: onwerkbaar weer zoals gedefinieerd door volgens de Uniforme Administraite Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV);

·   Opdrachtgever: de partij met wie Opdrachtnemer onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Opdrachtnemer de Overeenkomst sluit;

·   Opdrachtnemer (hierna: Woodteq): Woodteq Houtconstructies B.V., met als vestigingsadres Handelsweg 22, 7451 PJ Holten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer E.J. Laarman ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 51090589, BTW nummer NL823084711B01;

·   Overeenkomst: een overeenkomst, waaronder in ieder geval wordt verstaan de (koop/-) aannemingsovereenkomst en/of de koop- verkoopovereenkomst, die tussen Woodteq en Opdrachtgever wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het overeengekomen meer- en/of minderwerk;

·   Overeenkomst buiten Verkoopruimte: de Overeenkomst die tussen Woodteq  en de Opdrachtgever Consument wordt gesloten a) in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Woodteq en de Consument Opdrachtgever, op een andere plaats dan de verkoopruimte van Woodteq  of b) in de verkoopruimten van Woodteq of met behulp van communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de Consument Opdrachtgever persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte is, in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Vastgoedkeukens en de Consument Opdrachtgever;

·   Prestatie: alle door Woodteq aangeboden uit te voeren werkzaamheden en/of de te leveren diensten en/of zaken aan Opdrachtgever die het onderwerp zijn van een aanbod, Overeenkomst of andere rechtshandeling. Hieronder wordt onder meer verstaan de levering van zaken en/of de uitvoering van werken en/of het verrichten van werkzaamheden zoals het monteren en/of advies / consultancy diensten en/of andere werkzaamheden en daarmee verband houdende activiteiten;

·   Partij (-en): Opdrachtgever of Woodteq. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Opdrachtgever en Woodteq bedoelt;

·   Regieprijs:  de Opdrachtgever ontvangt een vergoeding voor de werkelijk gemaakte uitvoeringskosten (waaronder arbeidskosten en materiaal), verhoogd met 10% opslag voor winst en algemene kosten. Indien de Opdrachtnemer een richtprijs aan Opdrachtgever heeft verstrekt,  mag de richtprijs niet met meer dan 10% worden overschreden;

·   Stelpost: een in de offerte en/of de Overeenkomst genoemd geschat geldbedrag voor de aanschaf van bepaalde zaken en/of de verwerking daarvan, en/of het (doen) uitvoeren van werkzaamheden waarvan de precieze omvang niet reeds is vast te stellen. Bij Stelposten wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede kosten, vermeerderd met een opslag van 10% voor de Opdrachtnemer;

·   Verrekenbare hoeveelheden: indien in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk geschatte hoeveelheden zijn opgenomen, komen afwijkingen daarvan in het beginsel voor rekening en risico van de aannemer. Dat is anders wanneer er sprake is van een afwijking van de geschatte hoeveelheid van 10% of meer. In dat geval dient de afwijking beschouwd te worden als meer- minderwerk;

·   Werkbare dagen: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Dagen zijn  niet werkbaar indien een dag wordt beschouwd als Onwerkbaar weer.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en/of Prestaties van Woodteq daaronder mede begrepen advies- en informatieverstrekking, en/of alle met Woodteq gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Woodteq. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Woodteq zijn overeengekomen.

2.2      De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van Woodteq nadrukkelijk overeen dat Woodteq niet gebonden is aan die voorwaarden van Opdrachtgever.

2.3      Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Woodteq. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Woodteq en derden worden ingeroepen indien Woodteq deze schriftelijk heeft bekrachtigd.

2.4      Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Woodteq voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Woodteq zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.

2.5      De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite [invullen internetwebsite] en zijn tevens gedeponeerd bij de kamer van koophandel.2.6                        Woodteq is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn. De wijziging wordt  gecommuniceerd middels e-mail aan Opdrachtgever. In geval Opdrachtgever een Consument is kan de Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bezwaar maken tegen de wijziging door het versturen van een e-mail aan info@woodteq.nl. Een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van wet- of regelgeving, treedt in werking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving in werking treedt. Tegen een dergelijke wijziging kan geen bezwaar worden gemaakt.

2.7      Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door Woodteq wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Woodteq aansprakelijk is of kan zijn.

2.8      Indien de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met of afwijken van één of meer bepalingen uit de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.9      Indien de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met of afwijken van één of meer bepalingen uit de Bijlagen, prevaleren de bepalingen uit de Bijlagen.

2.10    Indien de bepalingen uit de Bijlagen strijdig zijn met of afwijken van één of meer bepalingen uit de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

 

Artikel 3 – Het Aanbod  

3.1      Een Aanbod door Woodteq geschiedt geheel vrijblijvend. Wanneer een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

3.2      Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Prestatie, waaronder in ieder geval wordt begrepen (i) de plaats van uitvoering van de Prestatie (ii) het tijdstip van aanvang van de uitvoering van de Prestatie (iii) indicatieve (op)Levertermijn door benoeming van het aantal benodigde werkbare werkdagen of door benoeming van een bepaalde al dan niet fatale opleverdatum (iv) de prijs, of Aanneemsom, of Regieprijs en/of richtprijs, waarbij duidelijk wordt vermeld welke posten Stelposten zijn, en wat de omzetbelasting is (v) garantietermijn,  (vi) (aan)betalingsverplichtingen (vii) toepasselijkheid van de Bijlagen en deze Algemene Voorwaarden (vii) welke posten verrekenbaar zijn (viii) volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Alle werkzaamheden, diensten, zaken etc. die niet worden vermeld in de Aanbieding zijn niet in de prijs inbegrepen. Alleen de met name genoemde onderdelen maken deel uit van de Aanbieding of de Overeenkomst. Het Aanbod en de daarbij behorende tekeningen, (technische) specificaties c.q. kenmerken, berekeningen, ontwerpen etc. blijven te allen tijde eigendom van Woodteq. Opdrachtgever is niet bevoegd om deze zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan derden ter hand te stellen, te kopiëren, en/of te verveelvoudigen etc.        Hetgeen is bepaald in artikel 21 is van overeenkomstige toepassing.

3.3      Indien een Aanbod van Woodteq (mede) gebaseerd is op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, wordt deze informatie als algemene richtlijn beschouwd tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Opdrachtgever is zelf geheel verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de verstrekte informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3.4      Alle bij het Aanbod verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, gegevens, prestatie- en verbruiksspecificaties, en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering en zijn voor Woodteq slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk door Woodteq is aangegeven.

3.5      Woodteq kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.6      Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever, behoudt Woodteq zich het recht voor het Aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3.7      Mondelinge toezeggingen verbinden Woodteq slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Woodteq zijn bevestigd.

3.8      Indien een Aanbieding op basis van Regieprijs wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijke door Woodteq gewerkte uren en kosten zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend conform het aangegeven (uur)tarief in het Aanbod. Dit geldt eveneens voor Stelposten opgenomen in het Aanbod.

3.9      Een samengesteld Aanbod verplicht Woodteq niet tot het verrichten van een gedeelte van het Aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het Aanbod opgegeven prijs.

3.10    Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

3.11    Indien Opdrachtgever het Aanbod van Woodteq niet aanvaard, is Opdrachtgever verplicht om de bescheiden binnen 14 Dagen franco terug te sturen aan Woodteq nadat Woodteq Opdrachtgever hiertoe heeft verzocht. Onder bescheiden worden verstaan de bij het aanbod behorende tekeningen, ontwerpen, berekeningen, technische specificaties en omschrijvingen etc. De Opdrachtgever is voorts verplicht om de kosten die de Opdrachtgever in redelijkheid heeft gemaakt met het tot stand brengen van het Aanbod aan degene op wiens verzoek het Aanbod is uitbracht in rekening te brengen indien hij zulks voor het uitbrengen van het Aanbod aan Opdrachtgever heeft kenbaar gemaakt en Opdrachtgever hiermee schriftelijk akkoord is gegaan.

3.12    De Opdrachtgever dient zelf te controleren of de Aanbieding en/of de Overeenkomst conform wet- en regelgeving en bestek en tekeningen is. Indien de Aanbieding en/of de Overeenkomst afwijkt van bestek en tekeningen is de Aanbieding van Woodteq of de gesloten Overeenkomst leidend.

 

Artikel 4 – De Overeenkomst  

4.1      Een Overeenkomst tussen Woodteq en Opdrachtgever komt tot stand nadat deze door Woodteq op haalbaarheid is beoordeeld en Woodteq schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.  Indien een Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever het Aanbod aanvaard.

4.2      Indien de Opdrachtgever het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Woodteq onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1,3, 4 en 5.

4.3      Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door Woodteq gedaan Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat Woodteq uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.

4.4      Woodteq behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder aanvullende en/of gewijzigde voorwaarde(n).

4.5      Woodteq kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Woodteq op grond van dit onderzoek gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, kan Woodteq een aanvraag  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden waaronder bijvoorbeeld het door Opdrachtgever verstrekken van zekerheden ter zake van de tijdige voldoening van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Over gestelde c.q. verstrekte zekerheden door Opdrachtgever aan Woodteq, wordt door Woodteq geen rente vergoed.

4.6      Woodteq is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en om de kosten hiervan conform de Overeenkomst aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.7      De Prestatie zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Woodteq aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de Prestatie zijn toegestaan.

4.8      Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst, als gevolg van door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wijzigingen in bouwplannen, tekeningen e.d. door Woodteq opnieuw of gedeeltelijk opnieuw werktekeningen, berekeningen etc. dienen te worden vervaardigd, worden de hieruit voortvloeiende kosten integraal aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 5 – De prijs 

5.1      De door Woodteq opgegeven prijzen en tarieven zijn, indien Opdrachtgever een Consument, is inclusief omzetbelasting (apart vermeld op de offerte) en van overheidswege opgelegde heffingen en inclusief verzendkosten c.q. transportkosten, laad-en loskosten, emballagekosten en verzekeringen. In alle andere gevallen zijn de opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Kosten die aan Woodteq in rekening worden gebracht c.q. maakt en die verband houden met de (op)levering van de Prestatie aan Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld transportkosten, verzekeringen, emballagekosten, laad-en los kosten, en alle (overige) aan de levering van de Prestatie verwante kosten, worden door Woodteq bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is verplicht deze kosten aan Woodteq te vergoeden.

5.2      Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen, besluiten, beschikkingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Woodteq mogen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.

5.3      Alle aanbiedingen en gesloten Overeenkomsten zijn overeenkomstig het kostenniveau voor lonen, sociale lasten, en materiaalprijzen ten tijde van de aanbieding of Overeenkomst. Indien na het sluiten van de Overeenkomst zich kostenverhogende omstandigheden voordoen, zonder dat zulks aan Woodteq kan worden toegerekend en zonder dat Woodteq hiermee rekening behoefde te houden, is Woodteq gerechtigd de kostenverhoging door te berekenen aan Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden de kostenverhoging aan Woodteq te voldoen. Als peildatum voor verrekening wordt aangemerkt de datum van Aanbieding. Verrekening van loon- en materiaalkosten zal plaatsvinden overeenkomstig de Risicoregeling Woning, -en Utiliteitsbouw met de daarin tot op de datum van Aanbieding aangebrachte wijzigingen. De materiaalindex wordt vervangen door de index van de gemiddelde houtprijzen gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

5.4      Indien Opdrachtgever een Consument is heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden, indien zich kostenverhogingen conform het gestelde in lid 3 zich voordoen binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst tenzij Woodteq zich bereidt verklaard om de kostenverhoging voor eigen rekening te nemen.

5.5      Woodteq is eveneens gerechtigd om een kostenverhoging die het gevolg is van door de Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.6      Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Artikel 6 – Verplichtingen en aansprakelijkheid Opdrachtgever

6.1      Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig en naar waarheid verstrekken aan Woodteq die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst.  Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Woodteq verstrekte informatie, waaronder mede wordt verstaand de door of namens opdrachtgever voorgeschreven constructies, werkwijzen, bodemgesteldheid, orders en aanwijzingen, ook indien deze van derden afkomstig is.

6.2      Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Woodteq bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

6.3      Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Woodteq tijdig kan beschikken over:

a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en gegevens over de ligging van kabels, buizen en leidingen);

b. de werkplek waar de Prestatie dient te worden uitgevoerd alsook dat Woodteq tijdig kan beschikken over een opslagterrein vanuit waar het bouwterrein c.q. werkplek direct toe toegankelijk is met de benodigde machines, kranen etc. Tevens dient zowel het bouwterrein c.q. werkplek alsook het opslagterrein voor Woodteq en/of haar Medewerkers minimaal 4 werkdagen per werkweek beschikbaar te zijn van 07:00 tot 19:00;

c.  voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen c.q. gereedschappen waaronder mede wordt verstaan de benodigde kranen;

d. voldoende aansluitingsmogelijkheden en voldoende capaciteit voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;

e. toiletten, bouwketen en vuilcontainers;

f.  voldoende stapel-, stel- of schoorhout.

6.4      De Opdrachtgever verplicht zich om alle zaken die op grond van de Overeenkomst moeten worden geleverd in ontvangst te nemen zodra deze aan hem ter beschikking worden gesteld en te zorgen voor adequate en veilige opslag van de zaken. Hetgeen is bepaald in artikel 14 is op overeenkomstige wijze van toepassing.

6.5      Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan zaken die zich bevinden daar waar de zaken worden opgeslagen op aanwijzing van Opdrachtgever en/of waar de Prestatie door Woodteq wordt verricht. Onder schade wordt onder andere verstaan diefstal, beschadiging en verlies.

6.6      De benodigde CAR verzekerings-, opslag-, elektriciteit-, gas- en waterkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever tenzij in de Overeenkomst anderszins is bepaald. De verzekering dient te worden afgesloten op het gehele project, waaronder tevens de verzekering van alle materialen en werkzaamheden behoren, tot en met de oplevering met een maximaal eigen risico van € 2.500,– per gebeurtenis. Ook vandalisme en/of diefstal dient verzekerd te zijn. Opdrachtgever verstrekt aan Woodteq een kopie van de verzekeringspolis.

6.7      Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken, materialen en gegevens en/of uitvoering van werkzaamheden (grondwerkzaamheden, aansluitingspunten, toe- en afvoerleidingen etc.), is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertragingskosten indien dit niet tijdig of niet norm conform geschiedt. Deze extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven van Woodteq bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.8      Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken, materialen en gegevens en/of uitvoering van werkzaamheden (aansluitingspunten, toe- en afvoerleidingen etc.), is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

6.9      Indien Opdrachtgever bepaalde werkwijzen, tekeningen, orders, aanwijzingen, constructies, materialen en/of zaken voorschrijft en/of zelf aandraagt, draagt Opdrachtgever hiervoor de volledige verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Woodteq – Uitvoering van Overeenkomst – Termijnen

7.1      Woodteq neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht en zal de Overeenkomst naar beste wetenschap en kunde uitvoeren.

7.2      Woodteq verplicht zich om de Opdrachtgever schriftelijk te informeren en te waarschuwen, voor zover Woodteq deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen, indien de vraagspecificatie, de informatie, gegevens of zaken die de Opdrachtgever ter beschikking stelt of de aanwijzingen dan wel wijzigingen die de Opdrachtgever aan Woodteq opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten, onvolkomen zijn of gebreken vertonen alvorens de Prestatie (verder) te leveren.

7.3      Alle zaken die door Woodteq worden gebruikt, moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

7.4      Woodteq stelt de Opdrachtgever in de gelegenheid overeengekomen monsters vooraf te keuren. Goedkeuring door Opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Woodteq is bij de keuring aanwezig. Opdrachtgever verplicht zich om monsters binnen 48 uur, nadat Woodteq schriftelijke aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het monster ter keuring gereed staat, te keuren. Laat de Opdrachtgever dit na, dan wordt het monster door Opdrachtgever verondersteld te zijn goedgekeurd.

7.5      Gedurende de uitvoering van de Overeenkomst zijn de gebouwde (delen van) opstallen voor risico van Woodteq. Dientengevolge is Woodteq verplicht de opstallen voldoende te verzekeren tot het in artikel x genoemde tijdstip.

7.6      De overeengekomen of opgegeven (Op)Levertermijn is immer indicatief en dus nimmer een fatale termijn tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.7      Indien een (Op)Levertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de Werkdag volgend op de Dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Woodteq noodzakelijke informatie, zaken en gegevens in het juiste formaat door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke formaliteiten is voldaan waaronder mede wordt verstaan een overeengekomen vooruitbetaling, en voor zover in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst op een door Opdrachtgever aan te wijzen werkplek dient te worden gewerkt, dit/deze daartoe naar het oordeel van Woodteq in gereedheid is/zijn gebracht en Woodteq daar onbelemmerd toegang toe heeft of aan haar ter beschikking is/zijn gesteld. De (Op)Levertermijn is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst of het doen van een Aanbod geldende omstandigheden.

7.8      Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als Onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Woodteq komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

7.9      Als de (Op)Levering van de Prestatie zou moeten geschieden op een Dag die niet een Werkdag is, geldt de eerstvolgende Werkdag als de overeengekomen dag van (Op)Levering.

7.10    Wijziging(en) van de Overeenkomst en/of van de omstandigheden, meer- dan wel minder werk, overmacht, uitbreiding of inperking, opschorting, verzuim, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen (Op)Levertermijn door Woodteq wordt overschreden. Woodteq heeft in al deze gevallen het recht om de (Op)levertermijn te verlengen naar redelijkheid en billijkheid.

7.11    Bij overschrijding van een tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen fatale (op)Levertermijn dient Opdrachtgever Woodteq schriftelijk in gebreke te stellen. Woodteq dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering aan de Overeenkomst te geven.

7.12    Bij overschrijding van een fatale (Op)Levertermijn, is Woodteq aan Opdrachtgever per Werkdag een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 40,–, tenzij een ander bedrag is overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding kan niet worden verrekend met hetgeen de Opdrachtgever aan Woodteq verschuldigd is.

7.13    Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Woodteq niet binnen de overeengekomen (Op)Levertermijn, niet zijnde een fatale (Op)Levertermijn, kan plaatsvinden of plaatsvindt, zal Woodteq de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de (Op)Levertermijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst wordt opgeleverd.

7.14    Bij de bepaling van de overschrijding van de (Op)Levertermijn geldt als dag van oplevering, de Dag waarop Woodteq de Opdrachtgever heeft uitgenodigd tot opneming van het werk.

7.15    Overschrijding van de overeengekomen al dan niet fatale (Op)Levertermijn door welke oorzaak ook ontstaan, geeft aan Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch vergoeding van enigerlei andere kosten behoudens het gestelde in lid 10.

7.16    Woodteq is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.17    Woodteq heeft het recht de uitvoering van de Prestatie ter zake de volgende fase op te schorten totdat Opdrachtgever haar (betalings)verplichtingen conform voorgaande fase volledig heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst

8.1      De Prestatie omvat enkel de in de Overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden, diensten en zaken.

8.2      Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Woodteq ter kennis zijn gebracht.

8.3      Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, meer- dan wel minderwerk, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Woodteq de wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.

8.4      Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Opdrachtgever aan Woodteq vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: ingekochte materialen en/of diensten, berekeningen, tekeningen, ingeschakelde hulppersonen, annuleringskosten etc.

8.5      Indien Woodteq voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, al dan niet door onvoorziene omstandigheden, zal Woodteq daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk) mededeling doen aan de Opdrachtgever tenzij onmiddellijk handelen is vereist. Woodteq zal de Opdrachtgever een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

8.6      Indien de Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de ontvangst van de in lid 5 bedoelde mededeling van Woodteq schriftelijk heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt Opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is Opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Woodteq te vergoeden. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om de kosten verbonden aan het onmiddellijk handelen zoals gesteld in lid 5, aan de Opdrachtgever te vergoeden. Woodteq is bij overeengekomen meerwerk bevoegd 25% van de hieraan verbonden kosten als voorschotbedrag in rekening te brengen bij Opdrachtgever. De prijs voor het (resterende) meerwerk wordt aan Opdrachtgever in rekening gebracht bij gereedkomen van het meerwerk. Opdrachtgever is verplicht deze kosten binnen 14 dagen na factuurdatum aan Woodteq te betalen.

8.7      Indien een wijziging van de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen is de Opdrachtgever tevens verplicht aan Woodteq de overeengekomen prijs voor het tot het moment van wijzigen reeds door Woodteq geleverde, te vergoeden.

8.8      Woodteq heeft het recht om van eerder overeengekomen (op)levertijden en doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens Woodteq nodig is om de verplichtingen voortvloeiende uit de gewijzigde Overeenkomst na te kunnen komen.

8.9      Indien de uitvoering van de Prestatie niet meer mogelijk is omdat de zaak waarop of waaraan de Prestatie dient te worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Woodteq kan worden toegerekend, is Opdrachtgever verplicht om aan Woodteq de overeengekomen prijs voor het tot het moment van tenietgaan c.q. verloren gaan reeds door Woodteq geleverde, te vergoeden alsmede de annuleringskosten en de overige kosten die Woodteq met het oog op de uitvoering van die Prestatie reeds heeft gemaakt.

8.10    Er is tevens sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Woodteq de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Woodteq is gerechtigd de kosten voor meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van de ten tijde van de (op)levering geldende tarieven voor de gewerkte uren en gebruikte materialen.

 

 

Artikel 9 – Herroepingsrecht bij Consumentenkoop

9.1      Indien er sprake is van Consumentenkoop heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst nadat deze tot stand is gekomen gedurende een bedenktijd van 5 Dagen zonder opgave van reden te ontbinden.

9.2      De bedenktijd gaat in op de Dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

9.3      Als de Opdrachtgever gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient de Opdrachtgever dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (zie bijlage) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Woodteq schriftelijk kenbaar te maken door het sturen van een e-mail naar info@woodteq.nl of het sturen van een brief naar:

Woodteq B.V., Postbus 43, 7460 AA Rijssen.

9.4      Indien de Opdrachtgever herroept na (i) eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht of te hebben geaccepteerd dat Woodteq kon aanvangen met de Prestatie tijdens de bedenkingstijd; en (ii) Woodteq uitdrukkelijk schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft kenbaar gemaakt dat als gevolg hiervan zijn herroepingsrecht verloren gaat en de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk afstand heeft gedaan van zijn recht op ontbinding, kan geen beroep meer worden gedaan door de Opdrachtgever op het Herroepingsrecht.

9.5      Het recht op herroeping vervalt indien sprake is van:

I.       overeenkomsten inzake de levering van een Prestatie die op grond van hun eigenschappen en toestand na de levering zijn samengevoegd met andere goederen waarvan ze niet te onderscheiden zijn;

II.      de levering van Prestatie is geproduceerd overeenkomstig specificaties van Opdrachtgever of die zijn gemaakt overeenkomstig de expliciete wensen van Opdrachtgever.

9.6      Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Opdrachtgever.

9.7      Als Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 10 – Verplichtingen van Woodteq bij herroeping Consumentenkoop

10.1    Woodteq zal na ontvangst van de melding van herroeping door Opdrachtgever onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping toezenden aan Opdrachtgever.

10.2    Woodteq zal Opdrachtgever onverwijld doch binnen 14 Dagen volgend op de Dag waarop Opdrachtgever haar de herroeping meldt het door Opdrachtgever betaalde terugstorten, inclusief de verzendkosten.

10.3    Woodteq zal voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat Opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij Opdrachtgever instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Opdrachtgever.

 

Artikel 11 – Beëindiging van de Overeenkomst

11.1    Beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever op grond van artikel 7:764 BW is niet mogelijk.

11.2    Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn aan de ontbinding van de Overeenkomst  kosten verbonden. De Opdrachtgever is bij ontbinding van de Overeenkomst het overeengekomen bedrag verschuldigd vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. De winstderving wordt derhalve immer aan Woodteq vergoed. Daarnaast dient de Opdrachtgever ook een nader bedrag aan al dan niet aanvullende schadevergoeding te betalen.  Indien er geen bedrag is overeengekomen worden de door Woodteq reeds uitgevoerde werkzaamheden en geleverde zaken vergoed, vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten en vermeerderd met de gederfde winst en te vermeerderen met een nader te betalen al dan niet aanvullende schadevergoeding.

11.3    Indien sprake is van Consumentkoop geldt artikel 11.1 en 11.2 ook voor de Opdrachtgever na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd conform artikel 9.

 

Artikel 12 – Betaling  

12.1    Woodteq is gerechtigd om een aanbetaling te vragen. Bij Consumentenkoop is de aanbetaling maximaal 50% van de overeengekomen prijs.

12.2    In geval van aanneming van werk zijn de volgende betalingstermijnen van toepassing, tenzij tussen Partijen anders schriftelijk is overeengekomen.

10%     – bij opdracht

10%     – bij gereed teken, -en rekenwerk

10%     – bij start productie

40%     – in evenredige termijnen na rato productievoortgang

10%     – bij levering

10%     – in evenredige termijnen na rato montagevoortgang

10%     – bij oplevering

Indien geen montagewerkzaamheden worden verricht zal bij levering 30% aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12.3    Indien geen andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen Partijen in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan voor levering of indien expliciet schriftelijk overeengekomen tussen Partijen direct bij levering, of indien expliciet schriftelijk tussen Partijen overeengekomen binnen 14 Dagen na factuurdatum op een door Woodteq aan te wijzen rekening, dit geldt ook voor de eindafrekening indien van toepassing. Ingeval de Opdrachtgever een Consument is dient 50% van het verschuldigde bedrag voor levering te zijn betaald en de overige 50% direct bij levering dan wel in geval van plaatsing c.q. montage werkzaamheden binnen 14 Dagen na oplevering. De op de bankafschriften van Woodteq aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

12.4    Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Opdrachtgever de betaling ervan heeft aangetoond.

12.5    Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 7 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Woodteq te worden gemeld door het versturen van een email aan administratie@woodteq.nl. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort.

12.6    Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering of reclame in mindering te brengen. Ook is Opdrachtgever niet bevoegd om een percentage van de aanneemsom c.q. prijs c.q. regieprijs  in te houden bij oplevering, tenzij uitdrukkelijk tussen Partijen anderszins is overeengekomen.

12.7    Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.

12.8    Bij niet tijdige betaling door de Consument Opdrachtgever, is de Opdrachtgever  nadat de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer is gewezen op de te late betaling en de Opdrachtnemer de Opdrachtgever een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.  In alle andere gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever binnen de gestelde termijn.

12.9    Iedere betaling van Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Woodteq, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.

12.10 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Woodteq de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening.   Indien Opdrachtgever een Consument is geldt in plaats van de wettelijke handelsrente de wettelijke rente. Over de rente wordt omzetbelasting in rekening gebracht.

12.11 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en  Woodteq genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Woodteq eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,00.  In geval Opdrachtgever een Consument is bedragen de buitengerechtelijke kosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en  5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

12.12 Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.

 

Artikel 13 – (Op)levering van de Prestatie zijnde plaatsing, constructies en/of montage en aanverwante c.q. gerelateerde werkzaamheden

13.1    Tijdig vóór de dag waarop de Prestatie voltooid zal zijn, nodigt Woodteq Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) uit om tot opneming van de Prestatie over te gaan. De opneming dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 Dagen na voltooiing van de Prestatie en de schriftelijke mededeling van Woodteq dat de Prestatie is voltooid plaats te vinden. De opneming geschiedt door Opdrachtgever in aanwezigheid van Woodteq of een daartoe aangewezen vertegenwoordiger, door gebruikmaking van een proces verbaal van oplevering, en strekt er toe te constateren of Woodteq aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

13.2    De Prestatie wordt als opgeleverd beschouwd indien:

a.      Woodteq aan Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld dat de Prestatie klaar is om te worden opgeleverd en de Opdrachtgever de Prestatie (bij voorkeur schriftelijk) heeft goedgekeurd;

b.      Woodteq aan Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld dat de Prestatie klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever de Prestatie niet binnen een termijn van 8 dagen heeft gekeurd;

c.      Opdrachtgever (vroegtijdig) de Prestatie al dan niet na oplevering in gebruik heeft genomen.

Na  (op)levering is het (op)geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Woodteq niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van (Op)Levering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

13.3    Indien de Prestatie door Opdrachtgever wordt afgekeurd, dient Opdrachtgever Woodteq de gelegenheid te geven om eventuele geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen. De Prestatie wordt alleen dan als niet (op)geleverd beschouwd indien de geconstateerde gebreken aan ingebruikname in de weg staan.

13.4    Indien de Prestatie in fasen en/of onderdelen worden geleverd, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.

 

Artikel 14 – (Op)levering van advies c.q. consultancy en ontwerp werkzaamheden

en aanverwante c.q. gerelateerde werkzaamheden

14.1    Woodteq stelt de door haar opgestelde werken, waaronder mede wordt verstaan documenten, tekeningen, illustraties, en andere ontwerpen aan Opdrachtgever ter beschikking door het toesturen van de werken per aangetekend schrijven, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

14.2    Het bewijs van aangetekende verzending strekt tot bewijs van het aanbod van levering.

14.3    Hetgeen is gesteld in lid 2 van artikel 13 is overeenkomstig van toepassing.

14.4    Uiterlijk binnen 8 Dagen na toezending dient Opdrachtgever eventuele opmerkingen, vragen, klachten c.q. tekortkomingen aan Woodteq schriftelijk en duidelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Indien nodig, dient Opdrachtgever Woodteq gelegenheid te geven om op de gestelde vragen, opmerkingen, klachten en of tekortkomingen te reageren en/of aan te passen, te verbeteren of toe te voegen.

14.5    Indien het werk in fasen en/of onderdelen worden geleverd, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.

 

Artikel 15 – Levering van zaken

15.1    Tenzij uitdrukkelijk anders tussen Partijen is overeengekomen geschiedt de levering van zaken “Ex Works” (EXW). Woodteq heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Opdrachtgever schriftelijk mede te delen dat de zaken voor ophalen gereed staan. Indien Opdrachtgever nalatig is om de zaken op te halen binnen [invullen aantal dagen] Dagen om wat voor reden ook, is Woodteq gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. In dat geval is Opdrachtgever verplicht stockingfee aan Woodteq te betalen ter hoogte van 15% van de totale som van de door Opdrachtgever bestelde zaken per week, waarbij en gedeelte van een week als hele week gerekend.

15.2    Indien tussen Partijen is overeengekomen dat Woodteq voor de levering van de zaken dient zorg te dragen, levert Woodteq de zaken op het adres van Opdrachtgever. Het transport c.q. de verzending zal door Woodteq of een ingeschakelde derde plaats vinden. Opdrachtgever dient de verzendinstructies direct bij het sluiten van de Overeenkomst aan Woodteq te doen toekomen. Woodteq heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken aan Opdrachtgever aan te bieden. De zaken worden geacht te zijn aangeboden doordat de ingeschakelde derde de zaken aanbiedt op het door Opdrachtgever aangegeven adres. Het rapport van de transporteur die de levering heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering.

15.3    Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, of indien Opdrachtgever nalatig is om de zaken in ontvangst te nemen of op te halen om wat voor reden ook, is Woodteq gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. In dat geval is Opdrachtgever verplicht stockingfee aan Woodteq te betalen ter hoogte van 15% van de totale som van de door Opdrachtgever bestelde zaken per week, waarbij en gedeelte van een week als hele week gerekend wordt alsook draagt de Opdrachtgever de kosten voor het retourtransport.

15.4    Als de Opdrachtgever na het verstrijken van 30 Dagen na levering de zaken nog altijd niet heeft opgehaald, is Woodteq gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden  en is de Opdrachtgever naast de annuleringskosten conform artikel 11 ook de stockingfee kosten, het retourtransport en alle aan de ontbinding gerelateerde kosten aan Woodteq verschuldigd.

15.5    Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd conform het gestelde in lid 1 en/of lid 2.

15.6    Verpakkingsmateriaal zal door Woodteq niet worden teruggenomen. Opdrachtgever dient zelf voor de afvoer van verpakkingsmateriaal zorg te dragen.

 

Artikel 16 – Klachten en gebreken

16.1    Na  (op)levering is het (op)geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Woodteq niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van (Op)Levering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

16.2    Opdrachtgever dient het geleverde

i) uiterlijk bij levering direct te controleren op relevante en waarneembare gebreken, op hoeveelheid, gewicht of specificatie en dit terstond schriftelijk te melden bij de transporteur, of op de opleveringsstaat, op straffe van verval van recht tot reclame .

ii) reclames over tekortkomingen c.q. gebreken met betrekking tot het geleverde, die de Opdrachtgever niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken op het tijdstip van (op)levering dienen door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 5 Dagen na (op)levering schriftelijk te worden gemeld aan Woodteq.

iii)                  reclames over ernstige gebreken die de Opdrachtgever niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken op het tijdstip van (op)levering alsook niet binnen 5 Dagen na (op)levering, dienen door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 7 Dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Woodteq.

De reclame dient in alle gevallen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving vergezeld van beeldmateriaal van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Woodteq in staat is adequaat te reageren.

16.3    Woodteq verplicht zich om de bij (Op)Levering schriftelijk geconstateerde en erkende tekort­komingen c.q. gebreken binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 3 maanden indien de weersomstandigheden dit toelaten, na datum van oplevering, te herstellen en/of voor vervanging zorg te dragen.

16.4    De door Opdrachtgever schriftelijk geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen die het gevolg zijn van de aard, kenmerken c.q. specificatie van de gebruikte materialen c.q. zaken komen niet voor rekening en risico van Woodteq en worden door Woodteq derhalve niet hersteld en/of vervangen. Hetzelfde geldt voor gebreken en/of tekortkomingen die de duurzaamheid en de functionaliteit niet negatief beïnvloedt en/of voortkomen uit en inherent zijn aan de toepassing van dergelijke constructies, materialen c.q. zaken. Een geconstateerd gebrek en/of tekortkoming wordt beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op het moment van het sluiten van de Overeenkomst golden.

16.5    Geen enkel recht op reclame bestaat indien

i) het (op)geleverde of een deel daarvan, aan omstandigheden zijn blootgesteld die mogelijk de kwaliteit van het (op)geleverde kan  beïnvloeden;

ii) het (op)geleverde of een deel daarvan anderszins onzorgvuldig of ondeskundig wordt verwerkt, behandeld, opgeslagen en/of gebruikt en/of niet wordt gebruikt en/of behandeld conform de specificaties c.q. de instructies van Woodteq of derden en/of conform hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst;

iii) de zaken reeds zijn vermengd, verwerkt in andere (bouw)werken.

16.6    Indien Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Woodteq uit een dergelijke reclame van Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.

16.7    Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Woodteq worden geretourneerd. Retournering van zaken geschiedt voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een Consument geschiedt de retournering voor rekening van Woodteq.

16.8    Na ontvangst van de reclame stelt Woodteq zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De Opdrachtgever dient Woodteq bij dit onderzoek behulpzaam te zijn op straffe van verval van recht.

16.9    In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Woodteq de keuze hebben om:

(i)     de zaken te repareren of te vervangen;

(ii)    de reclame te (doen) verhelpen;

(iii) een redelijke vermindering van de prijs te crediteren.

Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting zoals omschreven bij punt (i t/m iii), zijn voor rekening van Opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende (onder)delen of werkzaamheden geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende garantietermijn.

16.10 Opdrachtgever zal geen aanspraken jegens Woodteq kunnen doen gelden indien zij ter zake van de betreffende gebreken tevens rechtstreeks jegens de producent aanspraken kan doen gelden, tenzij Opdrachtgever een Consument is. Op houten kozijnen is het garantie certificaat van toepassing zijnde “Garantie certificaat houten kozijnen” van Veenhuis & zn. Machinaal Timmerwerk.

16.11 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, verstrekt Woodteq voor door Woodteq geleverde zaken geen andere garantie dan de garantie die derden op de desbetreffende zaken (aan Woodteq) verstrekken.

 

Artikel 17 – Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

17.1    Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Woodteq niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Woodteq gerechtigd – onverminderd alle overige aan Woodteq toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat de Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Woodteq is nagekomen en zijn in geval van verzuim van de Opdrachtgever alle vorderingen van Woodteq op Opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

17.2    Woodteq heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

a.       sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 20;

b.      aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;

c.       de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;

d.      Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

17.3    Opdrachtgever zal in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor Woodteq onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van Woodteq passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Woodteq.

17.4    Woodteq heeft in geval van verzuim van Opdrachtgever het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, waarbij de Prestatie of een gedeelte daarvan, bij Opdrachtgever kan worden teruggehaald c.q. gevorderd en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/of  het nog resterende bedrag als schade kunnen worden gevorderd, onverminderd het recht van Woodteq om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en de verplichting van Opdrachtgever om de hieruit voortvloeiende kosten aan Woodteq te vergoeden.

17.5    Woodteq is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Woodteq kan worden gevergd.

17.6    Indien Woodteq overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Woodteq op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

17.7    Indien er gerede twijfel bij Woodteq bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is Woodteq bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat door de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling wordt verschaft, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

17.8    Indien Woodteq overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

17.9    Indien Woodteq de uitvoering van de Overeenkomst opschort conform hetgeen is bepaald in dit artikel, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Woodteq door deze vertraging te lijden schade en kosten alsook de winstderving.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

18.1    Woodteq is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Woodteq is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

18.2    Woodteq is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de Opdrachtgever voor zover deze door of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is toegebracht en te wijten is aan grove nalatigheid, grove onvoorzichtigheid van Woodteq en/of haar Medewerkers.

18.3    Woodteq is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de Prestatie en/of uitvoering van de Overeenkomst, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte (bedrijfs- indirecte, bijkomende, en of gevolg) schade aan Opdrachtgever en/of derden, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Woodteq, haar medewerkers, of door haar ingeschakelde hulppersonen.

18.4    Opdrachtgever vrijwaart en stelt Woodteq en/of haar Medewerkers schadeloos betreffende alle aanspraken van Opdrachtgever en/of derden ter vergoeding van door deze derden geleden schade als gevolg van een door Opdrachtgever aan deze derden geleverde zaak en/of dienst dat mede bestond uit door Woodteq geleverde Prestatie. De schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten.

18.5    Woodteq is niet aansprakelijk voor schade en/of schadelijke gevolgen als deze het gevolg is van buitengewone omstandigheden waartegen Woodteq in verband met de aard van de te verrichten Prestatie geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

18.6    De aansprakelijkheid van Woodteq jegens de Opdrachtgever gaat niet verder dan de aansprakelijkheid van de fabrikant/leveranciers jegens de verkoper terzake van of schade aan verwerkte materialen, onderdelen of constructies.

18.7    In geval van tekortkomingen advies c.q. consultancywerkzaamheden, is Woodteq hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen haar kunnen worden toegerekend.

18.8    In het geval dat Woodteq toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Woodteq beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):

·       maximaal het bedrag dat Woodteq voor de Prestatie aan Opdrachtgever heeft gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken;

·       het bedrag dat op ingeschakelde derden, hulppersonen kan worden verhaald;

·       maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Woodteq in voorkomend geval.

.18.9   Een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden, op grond waarvan Woodteq aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, waaronder eveneens een eventuele productaansprakelijkheid van Woodteq valt, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van 60 maanden na de (op)levering van de Prestatie door Woodteq, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.

18.10 Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van medewerkers in dienst van Woodteq en van alle (rechts)personen waarvan Woodteq zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient en ten gunste van het concern waarvan zij deel uitmaakt.

 

Artikel 19 – Bescherming persoonsgegevens

19.1    Onverminderd de wettelijke bepalingen als vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wettelijke regelingen en bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens neemt Woodteq strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de verwerking van de gegevens. Woodteq zorgt ervoor dat de verkregen gegevens niet onbevoegd door derden kunnen worden ingezien of in handen van derden terechtkomt. Tevens zorgt Woodteq voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de gegevens. Woodteq zal de gegevens slechts bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn.

 

Artikel 20 – Overmacht 

20.1    Woodteq is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

20.2    Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van Woodteq,  en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

20.3    In geval van blijvende overmacht is Woodteq gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Woodteq is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

20.4    In geval van tijdelijke overmacht is Woodteq gerechtigd de termijnen waarbinnen de      Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 4 maanden duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van het reeds door Woodteq uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

20.5    Indien Woodteq ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is Woodteq gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.

20.6    Indien Woodteq bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
Artikel 21 – Eigendomsvoorbehoud

21.1    Zolang de Opdrachtgever niet alle financiële en contractuele vorderingen die Woodteq op Opdrachtgever heeft, daaronder begrepen daarmee in verband houdende kosten zoals bijvoorbeeld heffingen, vervoerskosten, incassokosten en rente, door Opdrachtgever volledig zijn betaald of Opdrachtgever daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Woodteq zich het volle eigendom voor van de geleverde Prestatie. Pas nadat Opdrachtgever alle vorderingen die Woodteq op Opdrachtgever heeft zijn betaald zal het eigendom van de Prestatie indien zulks schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen, op Opdrachtgever overgaan.

21.2    Opdrachtgever is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de Prestatie, of een deel daarvan te gebruiken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden en/of te vermengen c.q. te verwerken met andere zaken, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Woodteq en indien de doorverkoop of doorlevering plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever. Indien doorverkoop door Opdrachtgever plaatsvindt draagt Opdrachtgever reeds bij het sluiten van de Overeenkomst met Woodteq de vordering(en) over aan Woodteq die Opdrachtgever door de verkoop op derde(n) verkrijgt. Indien Opdrachtgever overgaat tot vermenging c.q. verwerking draagt Opdrachtgever het eigendom van de door de vermenging c.q. verwerking verkregen resultaat over aan Woodteq.

21.3    Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om voor bedoelde eigendomsovergang de Prestatie of een deel daarvan te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang het eigendom niet op Opdrachtgever is overgegaan.

21.4    Opdrachtgever is verplicht al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Woodteq te bewaren en op eigen kosten voldoende te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen in ieder geval diefstal, brand- en waterschade. Opdrachtgever dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Woodteq ter inzage te geven. Zodra Woodteq dat wenst zullen alle aanspraken van Opdrachtgever op de verzekeraar(s) uit hoofde van de hier bedoelde verzekering(en) aan haar worden gecedeerd, ofwel zal aan haar daarop een pandrecht worden verleend.

21.5    Woodteq is gerechtigd al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd, ook indien Opdrachtgever overgegaan is tot verwerking c.q. vermenging met andere zaken en nog bij Opdrachtgever aanwezig is, terug te nemen c.q. te vorderen of te doen vorderen, indien Opdrachtgever niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Opdrachtgever zal  Woodteq te allen tijde vrije toegang verlenen ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Woodteq.

21.6    Alle kosten die Woodteq maakt en die verband houden met en voortvloeien uit het eigendomsvoorbehoud zullen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de schade, directe en/of indirecte, op Opdrachtgever te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.

21.7    Indien de Opdrachtgever de verplichtingen zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Woodteq een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 2.500,– verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,– voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtgever te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.

 

Artikel 22 – Geheimhouding & intellectuele eigendomsrechten

22.1    Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van of over de andere Partij ontvangen en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun Medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen.

22.2    Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid alsook waarvan men het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet begrijpen.

22.3    Woodteq behoudt zich het eigendom voor van alle intellectuele eigendomsrechten op werken die zij of haar Medewerkers creëert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het tot stand brengen van de Aanbieding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Onder werken moet onder meer, maar niet uitsluitend, worden verstaan: ontwerpen, adviezen, contracten, of andere schriftelijke stukken, (technische) werkwijzen, kostenramingen, illustraties, methoden, tekeningen, ideeën, schetsen, logo´s, en brochures.

22.4    Het is Opdrachtgever verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Woodteq voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren, te gebruiken in eigen productieprocessen van de klant of derden of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste zin van het woord al dan niet met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen.

22.5    Het is Woodteq toegestaan foto’s te maken van de door haar uitgevoerde c.q. geleverde Prestatie en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder hiervoor enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn en zonder hiervoor aan Opdrachtgever (vooraf) toestemming benodigd te hebben. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

22.6    Indien een Partij  de verplichting(en) zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan de andere Partij  een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 2.500,– (zegge: tweeduizend vijfhonderd) verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,– (zegge: tweehonderdvijftig) voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt , onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de overtredende Partij te verhalen.

 

 

Artikel 23 – Overige bepalingen

23.1    Woodteq is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

23.2    Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Woodteq een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming.

23.3    Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

23.4    Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

23.5    Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst  van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

23.6    Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen,  zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Woodteq gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51090589 d.d. 25 mei 2020.