Algemene voorwaarden Woodteq Houtconstructies B.V. 2022

 

Artikel 1 – Definities

· Aanbod: elk aanbod door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever;

· Aanneemsom: de prijs voor de Prestatie die Partijen zijn overeengekomen

· Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;

· Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Opdrachtgever gebruik kan maken van
zijn herroepingsrecht in geval van Consumentenkoop;

· Dag: kalenderdag;

· (Op)Levertermijn: de termijn waarbinnen de Prestatie zal worden
(op)geleverd;

· Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Opdrachtnemer of van één van
de aan Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen alsmede de door
Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen;

· Minderwerk: niet uitgevoerde verrichting door Opdrachtnemer die wel tussen
partijen overeen is gekomen in de Overeenkomst en bij de aanneemsom is
inbegrepen;

· Opdrachtgever: de partij met wie Woodteq onderhandelt over de
totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Opdrachtnemer de
Overeenkomst sluit;

· Opdrachtnemer: Woodteq Houtconstructies B.V., gevestigd te Holten aan het
adres (7451 PJ) Handelsweg 22, ingeschreven bij het handelsregister van de
kamer van koophandel onder nummer 51090589,;

· Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Woodteq tot stand gekomen
overeenkomst (van aanneming van werk).

· Prestatie: alle door Woodteq aangeboden uit te voeren werkzaamheden en/of

de te leveren diensten en/of zaken aan Opdrachtgever die het onderwerp zijn
van een aanbod, Overeenkomst of andere rechtshandeling. Hieronder wordt
onder meer verstaan de levering van zaken en/of de uitvoering van werken
en/of het verrichten van werkzaamheden zoals het monteren en/of advies /
consultancy diensten en/of andere werkzaamheden en daarmee verband
houdende activiteiten;

· Partijen: Opdrachtgever en Woodteq.

· Regieprijs: de Opdrachtgever ontvangt een vergoeding voor de werkelijk
gemaakte uitvoeringskosten (waaronder arbeidskosten en materiaal),
verhoogd met 10% opslag voor winst en algemene kosten.

· Stelpost: een in de offerte en/of de Overeenkomst genoemd geschat
geldbedrag voor de aanschaf van bepaalde zaken en/of de verwerking
daarvan, en/of het (doen) uitvoeren van werkzaamheden waarvan de precieze
omvang niet reeds is vast te stellen. Bij Stelposten wordt afgerekend op basis
van daadwerkelijk bestede kosten, vermeerderd met een opslag van 10% voor
de Opdrachtnemer;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en/of

Prestaties van Woodteq daaronder mede begrepen advies- en
informatieverstrekking, en/of alle met Woodteq gesloten Overeenkomsten en op
alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Woodteq. Afwijkende
bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen
Opdrachtgever en Woodteq zijn overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval
de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van
toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze
Algemene Voorwaarden van Woodteq nadrukkelijk overeen dat Woodteq niet
gebonden is aan die voorwaarden van Opdrachtgever.

2.3 Woodteq is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op
deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene
Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn. De wijziging
Wordt gecommuniceerd middels e-mail aan Opdrachtgever.

2.4 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die
Door Woodteq wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of
nalaten Woodteq aansprakelijk is of kan zijn.

2.5 Indien de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met of
afwijken van één of meer bepalingen uit de Overeenkomst, prevaleren de
bepalingen uit de Overeenkomst.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

3.1 Een Aanbod door Woodteq geschiedt geheel vrijblijvend.

3.2 Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden Prestatie.,. Alle werkzaamheden, diensten, zaken, etc. die niet
worden vermeld in de Aanbieding zijn niet in de prijs inbegrepen. Alleen de met
name genoemde onderdelen maken deel uit van de Aanbieding of de
Overeenkomst. Het Aanbod en de daarbij behorende tekeningen, (technische)
specificaties c.q. kenmerken, berekeningen, ontwerpen etc. blijven te allen tijde
eigendom van Woodteq. Opdrachtgever is niet bevoegd om deze zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Woodteq aan derden ter hand te
stellen, te kopiëren, en/of te verveelvoudigen etc.

3.3 Indien een Aanbod van Woodteq (mede) gebaseerd is op informatie die door
Opdrachtgever is verstrekt, mag Woodteq bij de uitvoering van de overeenkomst
uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. Opdrachtgever vrijwaart
Woodteq voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van
door of namens Opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen,
ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en dergelijke.

3.4 Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever,
behoudt Woodteq zich het recht voor het Aanbod binnen 5 werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3.5 Mondelinge toezeggingen verbinden Woodteq slechts nadat deze uitdrukkelijk
en schriftelijk door Woodteq zijn bevestigd.

3.6 Indien een Aanbieding op basis van Regieprijs wordt geoffreerd, dienen de
geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijke door Woodteq
gewerkte uren en kosten zullen tegen de dan geldende tarieven aan de
Opdrachtgever worden doorberekend. Dit geldt eveneens voor Stelposten
opgenomen in het Aanbod.

3.7 Een samengesteld Aanbod verplicht Woodteq niet tot het verrichten van een
gedeelte van het Aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het Aanbod

opgegeven prijs.

3.8 Indien Opdrachtgever het Aanbod van Woodteq niet aanvaard, is Opdrachtgever

verplicht om de bescheiden binnen 14 Dagen franco terug te sturen aan Woodteq
nadat Woodteq Opdrachtgever hiertoe heeft verzocht. Onder bescheiden worden
verstaan de bij het aanbod behorende tekeningen, ontwerpen, berekeningen,
technische specificaties en omschrijvingen etc. Als een aanbod wordt gedaan op
verzoek van Opdrachtgever en dit aanbod niet wordt aanvaard, heeft Woodteq
het recht de kosten die zij heeft moeten maken om haar Aanbod te doen bij
Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.9 De Opdrachtgever dient zelf te controleren of de Aanbieding en/of de
Overeenkomst conform wet- en regelgeving en bestek en tekeningen is. Indien

de Aanbieding en/of de Overeenkomst afwijkt van bestek en tekeningen is de
Aanbieding van Woodteq of de gesloten Overeenkomst leidend.

 

Artikel 4 – De Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst tussen Woodteq en Opdrachtgever komt tot stand
nadat Woodteq schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de
Overeenkomst bevestigt. Indien een Aanbod door Opdrachtgever wordt
aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan
komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever het Aanbod
aanvaard.

4.2 Indien de Opdrachtgever het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt Woodteq onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het Aanbod, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1,3 en 4

4.3 Woodteq behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de
aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend
te accepteren onder aanvullende en/of gewijzigde voorwaarde(n).

4.4 Woodteq is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering
van de Overeenkomst en om de kosten hiervan conform de Overeenkomst aan
de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5 De Prestatie zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met
dien verstande dat door Woodteq aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die
geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de Prestatie zijn toegestaan.

4.6 Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst, als gevolg van door
Opdrachtgever kenbaar gemaakte wijzigingen in bouwplannen, tekeningen e.d.
door Woodteq nieuwe of aangepaste werktekeningen, berekeningen etc. dienen
te worden vervaardigd, worden de hieruit voortvloeiende kosten integraal aan
Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 5 – De prijs

5.1 De door Woodteq opgegeven prijzen en tarieven zijn, indien Opdrachtgever een
Consument is, inclusief omzetbelasting (apart vermeld op de offerte) en van
overheidswege opgelegde heffingen en inclusief verzendkosten c.q.
transportkosten, laad-en loskosten en emballagekosten. In alle andere gevallen
zijn de opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele
andere van overheidswege opgelegde heffingen. Kosten die aan Woodteq in
rekening worden gebracht c.q. maakt en die verband houden met de (op)levering
van de Prestatie aan Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld transportkosten,
verzekeringen, emballagekosten, laad-en los kosten, en alle (overige) aan de
levering van de Prestatie verwante kosten, worden door Woodteq bij
Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is verplicht deze kosten aan
Woodteq te vergoeden.

5.2 Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen, besluiten,
beschikkingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Woodteq
mogen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.

5.3 Alle aanbiedingen en gesloten Overeenkomsten zijn overeenkomstig het
kostenniveau voor lonen, sociale lasten, en materiaalprijzen ten tijde van de
aanbieding of Overeenkomst. Indien na het sluiten van de Overeenkomst zich
kostenverhogende omstandigheden voordoen, is Woodteq gerechtigd de
kostenverhoging door te berekenen aan Opdrachtgever en is Opdrachtgever
gehouden de kostenverhoging aan Woodteq te voldoen.

 

Artikel 6 – Verplichtingen en aansprakelijkheid Opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële
informatie tijdig en naar waarheid verstrekken aan Woodteq die nodig is voor
opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in
voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de aan Woodteq verstrekte informatie, waaronder mede
wordt verstaand de door of namens Opdrachtgever voorgeschreven constructies,
werkwijzen, bodemgesteldheid, orders en aanwijzingen, ook indien deze van
derden afkomstig is.

6.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet,
niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter
beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar
(informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Woodteq bevoegd over te gaan tot
opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

6.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Woodteq tijdig beschikt over:
a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en gegevens over de ligging van
kabels, buizen en leidingen);
b. de werkplek waar de Prestatie dient te worden uitgevoerd alsook over een
opslagterrein vanuit waar het bouwterrein c.q. werkplek direct toe
toegankelijk is met de benodigde machines, kranen etc. Tevens dient zowel
het bouwterrein c.q. werkplek alsook het opslagterrein voor Woodteq en/of
haar Medewerkers minimaal 5 werkdagen per werkweek beschikbaar te zijn
van 07:00 tot 19:00;
c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen,
materialen en werktuigen c.q. gereedschappen waaronder mede wordt
verstaan de benodigde kranen;
d. voldoende aansluitingsmogelijkheden en voldoende capaciteit voor
elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, water en andere voor de
uitvoering van het werk benodigde energie;
e. toiletten, bouwketen en vuilcontainers;
f. voldoende stapel-, stel- of schoorhout en steigerwerk.

6.4 De Opdrachtgever verplicht zich om alle zaken die op grond van de
Overeenkomst moeten w0orden geleverd in ontvangst te nemen zodra deze aan

hem ter beschikking worden gesteld en te zorgen voor adequate en veilige opslag
van de zaken.

6.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan zaken die zich bevinden daar
waar de zaken worden opgeslagen op aanwijzing van Opdrachtgever en/of waar
de Prestatie door Woodteq wordt verricht. Onder schade wordt onder andere
verstaan diefstal, beschadiging en verlies.

6.6 De benodigde CAR verzekerings-, opslag-, elektriciteit-, gas- en waterkosten
zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij in de Overeenkomst anderszins is
bepaald. De verzekering dient te worden afgesloten op het gehele project,
waaronder tevens de verzekering van alle materialen en werkzaamheden
behoren, tot en met de oplevering met een maximaal eigen risico van € 2.500,–
per gebeurtenis. Ook vandalisme en/of diefstal dient verzekerd te zijn.
Opdrachtgever verstrekt aan Woodteq een kopie van de verzekeringspolis.

6.7 Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde
zaken, materialen en gegevens en/of uitvoering van werkzaamheden
(grondwerkzaamheden, aansluitingspunten, toe- en afvoerleidingen etc.), is
Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertragingskosten
indien dit niet tijdig of niet norm conform geschiedt. Deze extra kosten worden
volgens de gebruikelijke tarieven van Woodteq bij Opdrachtgever in rekening
gebracht.

6.8 Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde
Zaken, materialen en gegevens en/of uitvoering van werkzaamheden
(aansluitingspunten, toe- en afvoerleidingen etc.), is Opdrachtgever
aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn
opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

6.9 Indien Opdrachtgever bepaalde werkwijzen, tekeningen, orders, aanwijzingen,
constructies, materialen en/of zaken voorschrijft en/of zelf aandraagt, draagt
Opdrachtgever hiervoor de volledige verantwoordelijkheid en de
aansprakelijkheid.

6.10 Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de
zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de
overeengekomen plaats feitelijk af te nemen en daartoe kosteloos alle
medewerking te verlenen om Woodteq tot aflevering in staat te stellen.

6.11 Niet afgenomen zaken worden, afhankelijk van de daartoe beschikbare
capaciteit, voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Woodteq – Uitvoering van Overeenkomst – Termijnen

7.1 Woodteq neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht en zal de Overeenkomst naar beste wetenschap en kunde
uitvoeren.

7.2 Woodteq verplicht zich om de Opdrachtgever schriftelijk te informeren en te
waarschuwen, voor zover Woodteq deze kende of redelijkerwijs behoorde te
kennen, indien de vraagspecificatie, de informatie, gegevens of zaken die de
Opdrachtgever ter beschikking stelt of de aanwijzingen dan wel wijzigingen die
de Opdrachtgever aan Woodteq opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten
bevatten, onvolkomen zijn of gebreken vertonen alvorens de Prestatie (verder)
te leveren.

7.3 Alle zaken die door Woodteq worden gebruikt, moeten van goede hoedanigheid
zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

7.4 Woodteq stelt de opdrachtgever in de gelegenheid overeengekomen monsters
voor aanvang productie te keuren. Goedkeuring door opdrachtgever dient
schriftelijk te gebeuren. Woodteq is bij de keuring aanwezig. Opdrachtgever
verplicht zich om monsters binnen 48 uur, nadat Wooteq schriftelijke aan de
opdrachtgever heeft medegedeeld dat het monster ter keuring gereed staat, te
keuren. Laat de opdrachtgever dit na, dan wordt het monster door opdrachtgever
verondersteld te zijn goedgekeurd.

7.5 De overeengekomen of opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief..

7.6 De levertijd of uitvoeringsperiode gaat in op de Werkdag volgend op die waarop
alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van
Woodteq noodzakelijke informatie, zaken en gegevens in het juiste formaat door
Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke
formaliteiten is voldaan waaronder mede wordt verstaan een overeengekomen
vooruitbetaling, en voor zover in verband met het uitvoeren van de
Overeenkomst op een door Opdrachtgever aan te wijzen werkplek dient te
worden gewerkt, dit/deze daartoe naar het oordeel van Woodteq in gereedheid
is/zijn gebracht en Woodteq daar onbelemmerd toegang toe heeft of aan haar ter
beschikking is/zijn gesteld.

7.7 Wijziging(en) van de Overeenkomst en/of van de omstandigheden, meer- dan
wel minder werk, overmacht, uitbreiding of inperking, opschorting, verzuim,
kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd of
uitvoeringsperiode door Woodteq wordt overschreden. Woodteq heeft in al deze
gevallen het recht om de levertijd of uitvoeringsperiode te verlengen naar
redelijkheid en billijkheid.

7.8 Overschrijding van de de levertijd of uitvoeringsperiode door welke oorzaak ook
ontstaan, geeft aan Opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of
(gedeeltelijke) ontbinding.

 

Artikel 8 – Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst

8.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de
werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.

8.2 Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog
verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst,
moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Woodteq ter kennis zijn
gebracht.

8.3 Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijzigingzal
Woodteq de wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen.

8.4 Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden
op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden de
prijs van het meerwerk binnen 14 dagen na factuurdatum aan Woodteq te
voldoen

8.5 Indien Woodteq voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, al dan niet
door onvoorziene omstandigheden, zal Woodteq daarvan zo spoedig mogelijk
mededeling doen aan de Opdrachtgever. Woodteq zal de Opdrachtgever een
indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de
uitvoering van de Overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden
kosten.

8.6 Indien de Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de ontvangst van de in lid
5 bedoelde mededeling van Woodteq schriftelijk heeft laten weten bezwaar te
hebben tegen het meerwerk, wordt Opdrachtgever geacht dit meerwerk te
hebben aanvaard en is Opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra)
kosten aan Woodteq te vergoeden. .

8.7 Indien een wijziging van de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen is de
Opdrachtgever tevens verplicht aan Woodteq de overeengekomen prijs voor het
tot het moment van wijzigen reeds door Woodteq gepresteerde of geleverde, te
vergoeden.

8.8 Indien de uitvoering van de Prestatie niet meer mogelijk is omdat de zaak waarop
of waaraan de Prestatie dient te worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt
zonder dat dit aan Woodteq kan worden toegerekend, is Opdrachtgever verplicht
om aan Woodteq de overeengekomen prijs voor het tot het moment van
tenietgaan c.q. verloren gaan reeds door Woodteq geleverde, te vergoeden
alsmede de overige kosten die Woodteq met het oog op de uitvoering van die
Prestatie reeds heeft gemaakt.

 

Artikel 9 – Beëindiging van de Overeenkomst

9.1 De Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk
te schorsen. Voorzieningen die Woodteq ten gevolge van de schorsing moet
treffen, en schade die de aannemer ten gevolge van de schorsing lijdt, worden
aan Woodteq vergoed.

9.2 Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor
de rekening van Woodteq, Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, is
Opdrachtgever een evenredige betaling verschuldigd voor het uitgevoerde
gedeelte van het werk inclusief de nog niet verwerkte maar wel reeds door
Woodteq betaalde bouwstoffen.

9.3 Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is Woodteq
bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval heeft Woodteq
recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van
de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de haar door de
beëindiging bespaarde kosten. Woodteq is gerechtigd om in plaats van
voorgaande aanspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het
werk in rekening te brengen. Woodteq zendt de Opdrachtgever een
gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de Opdrachtgever ingevolge de
beëindiging verschuldigd is.

9.4 Het bepaalde in artikel 7:764 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 10 – Betaling

10.1 Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 14 dagen na
factuurdatum.

10.2 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Woodteq te verrekenen of
om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er
sprake is van surseance van betaling of faillissement van Woodteq.

10.3 Ongeacht of Woodteq de overeengekomen Prestatie volledig heeft uitgevoerd,
is alles wat Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan haar
verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt;
c. het faillissement of de surseance van betaling van Opdrachtgever is
aangevraagd;
d. beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd;

10.4 Een klacht met betrekking tot een factuur dient, op straffe van verval van alle
rechten, binnen de betalingstermijn van de factuur, doch uiterlijk binnen dertig
dagen na factuurdatum, schriftelijk aan Woodteq te worden gemeld door het
versturen van een email aan administratie@woodteq.nl. De betalingstermijn
wordt door een klacht niet opgeschort.

10.5 Iedere betaling van Opdrachtgever strekt in de eerste plaats ter voldoening van
de door hem verschuldigde (buitengerechtelijke) kosten, rente, , en vervolgens
ter voldoening van de openstaande hoofdsom in volgorde van ouderdom.

10.6 Woodteq is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en
het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

10.7 Woodteq heeft het recht de uitvoering van de Prestatie ter zake de volgende fase
op te schorten totdat Opdrachtgever haar (betalings)verplichtingen conform
voorgaande fase volledig heeft voldaan, dan wel daarvoor voldoende zekerheid
heeft verstrekt.

10.8 Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat Opdrachtgever niet van zijn
betalingsverplichtingen.

Artikel 11 – (Op)levering van de Prestatie zijnde plaatsing, constructies en/of
montage en aanverwante c.q. gerelateerde werkzaamheden

11.1 De Prestatie wordt als opgeleverd beschouwd indien:
a. Opdrachtgever de Prestatie heeft goedgekeurd;
b. Woodteq aan Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld
dat de Prestatie klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever de
Prestatie niet binnen een termijn van 8 dagen heeft gekeurd;
c. Opdrachtgever (vroegtijdig) de Prestatie al dan niet na oplevering in
gebruik heeft genomen of door derden in gebruik is genomen. Neemt
Opdrachtgever of een derde een deel van de Prestatie in gebruik, dan wordt
dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.
d. Als Opdrachtgever de Prestatie niet goedkeurt op grond van kleine
gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden
hersteld of nageleverd en die ingebruikname van de Prestatie niet in de weg
staan.
Na (op)levering is het (op)geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever
en is Woodteq niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen
en/of gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van (Op)Levering
redelijkerwijs had moeten ontdekken.

11.2 Indien de Prestatie door Opdrachtgever niet wordt goedgekeurd, dient
Opdrachtgever Woodteq de gelegenheid te geven om eventuele geconstateerde
gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen en de Prestatie alsnog op te
leveren. De Prestatie wordt alleen dan als niet (op)geleverd beschouwd indien
de geconstateerde gebreken aan ingebruikname in de weg staan.

11.3 Indien de Prestatie in fasen en/of onderdelen worden geleverd, doet de nietacceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van
een eerdere fase en/of een ander onderdeel.

11.4 Opdrachtgever vrijwaart Woodteq voor aanspraken van derden voor schade aan
niet opgeleverde delen van de Prestatie veroorzaakt door het gebruik van reeds
opgeleverde delen van de Prestatie.

 

Artikel 12 – Levering van zaken

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders tussen Partijen is overeengekomen geschiedt de
levering van zaken “Ex Works” (EXW). Woodteq heeft aan haar leveringsplicht
voldaan door de Opdrachtgever schriftelijk mede te delen dat de zaken aan
Opdrachtgever ter beschikking staan. Opdrachtgever draagt vanaf dat moment
onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.

12.2 Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de
zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de
overeengekomen plaats feitelijk af te nemen en daartoe kosteloos alle
medewerking te verlenen om Woodteq tot aflevering in staat te stellen.

12.3 Indien Opdrachtgever nalatig is om de geleverde zaken op te halen, is Woodteq
gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

12.4 Indien Partijen overeenkomen dat Woodteq voor het transport zorgt, rust ook in
dat geval het risico van opslag, laden, transport en lossen op Opdrachtgever.
Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

 

Artikel 13 – Klachten en gebreken

13.1 Na (op)levering is het (op)geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever
en is Woodteq niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen
en/of gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van (Op)Levering
redelijkerwijs had moeten ontdekken.

13.2 Opdrachtgever kan op een tekortkoming in de prestatie geen beroep meer doen,
als hij hierover niet binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Woodteq heeft
geklaagd.

13.3 Na ontvangst van een klacht stelt Woodteq zo spoedig mogelijk een onderzoek
in naar de gegrondheid daarvan. De Opdrachtgever dient Woodteq bij dit
onderzoek behulpzaam te zijn op straffe van verval van alle rechten.

13.4 Als de overeengekomen Prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Woodteq na
overleg met Opdrachtgever binnen redelijke termijn de keuze maken of zij deze
alsnog deugdelijk uitvoert of Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel
van de opdrachtsom.

13.5 Kiest Woodteq voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de Prestatie, dan
bepaalt zij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet
Woodteq in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de Prestatie
(mede) uit het bewerken van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan
dient Opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te
leveren.

13.6 Tenzij anders afgesproken, komen voor rekening van Opdrachtgever:
– alle transport- of verzendkosten;
– kosten voor demontage en montage;
– Reis- en verblijfkosten en reisuren.
Opdrachtgever zal geen aanspraken jegens Woodteq kunnen doen gelden indien
zij ter zake van de betreffende gebreken tevens rechtstreeks jegens de producent
aanspraken kan doen gelden, tenzij Opdrachtgever een Consument is.

 

Artikel 14 – Zekerheden

14.1 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op
eerste verzoek van Woodteq, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor
betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever hier niet binnen een redelijke
gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Woodteq heeft in dat
geval het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en haar
schade op Opdrachtgever te verhalen.
Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming is Woodteq gehouden haar
contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 16, alsnog na te
komen.

15.2 De verplichting van Woodteq tot het vergoeden van schade op grond van welke
grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Woodteq uit hoofde van een
door of ten behoeve van haar gesloten verzekering is verzekerd. De omvang van
deze verplichting is echter nooit groter dan het bedrag dat in het betreffende
geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.

15.3 Als onderaannemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op het
bepaalde in lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade
alsmede de aansprakelijkheid op welke grondslag dan ook beperkt tot een bedrag
overeenkomend met 50% van de Opdrachtsom (exclusief BTW) van dat
onderdeel. of die deellevering.

15.4 Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan
stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en
reis- en verblijfkosten;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die
door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan
wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar
wordt gewerkt.

15.5 Opdrachtgever vrijwaart en stelt Woodteq en/of haar medewerkers schadeloos
betreffende alle aanspraken van Opdrachtgever en/of derden ter vergoeding van
door deze derden geleden schade als gevolg van een door Opdrachtgever aan
deze derden geleverde zaak en/of dienst dat mede bestond uit
door Woodteq geleverde Prestatie. De schadeloosstelling omvat mede de te
maken procedurele en daarmee samenhangende kosten.

15.6 Een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden, op grond
waarvan Woodteq aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, waaronder
eveneens een eventuele productaansprakelijkheid van Woodteq valt, vervalt
door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering
en in elk geval na verloop van 24 maanden na de (op)levering van de
Prestatie door Woodteq, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.

15.7 Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van medewerkers in dienst
van Woodteq en van alle (rechts)personen waarvan Woodteq zich bij de
uitvoering van de Overeenkomst bedient.

 

Artikel 16 – Overmacht

16.1 Woodteq is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden
van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar
rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van
overmacht.

16.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede
elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te
Komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals
Bijvoorbeeld brand, diefstal, overlijden, stalkingen, personeelsproblemen,
Weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen,
Vervoersproblemen, alsmede wanprestaties dooor toeleveranciers van
Woodteq, en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-
mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en
financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als
overmacht.

16.3 In geval van blijvende overmacht is Woodteq gerechtigd de Overeenkomst met
de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder
gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Woodteq is ter zake jegens de
Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden
schade, van welke aard en omvang dan ook.

16.4 In geval van tijdelijke overmacht is Woodteq gerechtigd de termijnen
waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd
gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering
langer dan 4 maanden duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding
van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op
schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de
Opdrachtgever ter zake van het reeds door Woodteq uitgevoerde deel van de
Overeenkomst.

16.5 Indien Woodteq ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen
ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet
de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is Woodteq gerechtigd
naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke
Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.

16.6 Indien Woodteq bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk
te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof
het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

17.1 Woodteq blijft eigenaar van geleverde zaken zolang Opdrachtgever:
a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met
Woodteq;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde
overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

17.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag
opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of
vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

 

Artikel 18 – Geheimhouding & intellectuele eigendomsrechten

18.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke
informatie die zij van of over de andere Partij ontvangen en de door verwerking
daarvan verkregen resultaten. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan
hun Medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van
de Overeenkomst tussen Partijen.

18.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen
als zodanig is aangeduid alsook waarvan men het vertrouwelijke karakter kent
of redelijkerwijs moet begrijpen.

18.3 Woodteq behoudt zich het eigendom voor van alle intellectuele
eigendomsrechten op werken die zij of haar Medewerkers creëert, gebruikt of
heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het tot
stand brengen van de Aanbieding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen
Partijen is overeengekomen. Onder werken moet onder meer, maar niet
uitsluitend, worden verstaan: ontwerpen, adviezen, contracten, of andere
schriftelijke stukken, (technische) werkwijzen, kostenramingen, illustraties,
methoden, tekeningen, ideeën, schetsen, logo´s, en brochures.

18.4 Het is Opdrachtgever verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van Woodteq voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen,
openbaren, exploiteren, te gebruiken in eigen productieprocessen van de klant of
derden of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste zin van het woord
al dan niet met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen.

18.5 Het is Woodteq toegestaan foto’s te maken van de door haar uitgevoerde c.q.
geleverde Prestatie en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden
zonder hiervoor enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn en
zonder hiervoor aan Opdrachtgever (vooraf) toestemming benodigd te hebben.
Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

 

Artikel 19 – Overige bepalingen

19.1 Woodteq is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de
Overeenkomst, aan derden over te dragen. Opdrachtgever verklaart zich hiermee
uitdrukkelijk akkoord.

19.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig
of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de
overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig
zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door
bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen
bepalingen.

19.3 Het Nederlands recht is van toepassing. Het Weens koopverdrag (CISG) is niet
van toepassing.

19.4 Uitsluitend de Nederlandse burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van
Woodteq is bevoegd kennis te nemen van geschillen.